Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre "Nagradna igra 2. virtualni Maraton treh src" (v nadaljevanju nagradna igra) je Športno društvo Tri srca, Boračeva 37, 9252 Radenci, D.Š. 21997551 (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka v okviru 2. virtualnega Maratona treh src na Facebook in Instagram strani.

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook ali Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook in Instagram. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje podane v teh pravilih, razen zaposleni v Radenski d.o.o., dobitniki gratis prijav na 2. virtualni Maraton treh src ter člani Organizacijskega odbora Maratona treh src in njihovi ožji družinski člani.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 12.04.2021 do vključno 20.10.2021 do 24.00 ure.

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja

Nagradna igra je namenjena promociji 2. virtualnega Maratona treh src. Sodeluje se lahko na dva načina:

Iz med vseh sodelujočih bomo z žrebom določili nagrajence.

4. Nagrade

Nagrade za sodelovanje v nagradni igri:

5. Termini žrebanj

Žreb bo opravljen v dveh delih.

Prvi del žreba se bo izvedel v četrtek, 20. maja 2021, kjer se bodo izžrebale naslednje nagrade:

Drugi del žreba se bo izvedel po koncu nagradne igre in 2. virtualnega Maratona treh src, v sredo, 3. novembra 2021, kjer se bodo izžrebale naslednje nagrade:

Že izžrebani posamezniki v prvem žrebu, v končnem žrebu več ne morejo sodelovati.

5. Davki in akontacija dohodnine

Dobitki ŠPORTNA URA in Vikend paketi v Zdravilišču Radenci so po 3. točki tretjega odstavka 105. Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št, 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) obdavčen kot drugi dohodek, saj presega vrednost 42€. V tem primeru se akontacija dohodnine v skladu z določbo prvega odstavka 131. in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti dobitka.
Izračun in plačilo akontacije dohodnine je, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12), za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka oziroma podeljevalec nagrade – Športno društvo Tri srca) na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je navedena na prijavi oz. uradno pooblaščeni osebi.

Športno društvo Tri srca ne odgovarja za možne nestabilnosti socialnega omrežja Facebook in s tem povezano nedelovanje glasovalnega sistema.

7. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni stran www.maraton–radenci.si/srcni-zmoremo/nagradna-igra. S sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči avtomatično potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.

Žrebanje ni javno. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrade podeljuje Športno društvo Tri srca. Rezultat žrebanja bo objavljen v četrtek 20.05.2020 na Facebook strani Maraton treh src. Ena srečka v žrebu je zagotovljena vsakemu udeležencu 2. virtualnega Maratona treh src. Vsaka fotografija objavljena s ključnikom #srčnizmoremo ali #srcnizmoremo pomeni eno srečko v žrebu. Žrebanje bo nadzirala 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator, izmed svojih zaposlenih. Rezultate žrebanja nagradnega natečaja s podatki o nagrajencih bo organizator objavil na Facebook strani. Rezultat žrebanja je dokončen. Podatki vseh sodelujočih (Facebook ime in priimek, e-naslov) se bodo shranjevali v računalniško bazo izvajalca. Komisija vodi zapisnik žrebanja nagradnega natečaja, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije takoj po opravljenem žrebanju. Prejemniki nagrad bodo le – te dobili po pošti, z dostavo ali po dogovoru osebno. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja, podatki o nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradnem natečaju s sodelovanjem v njem. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradnega natečaja v škodo sodelujočih. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradni natečaj, lahko zainteresirani sporočijo na mail [email protected].

Varovanje podatkov: Sodelovanje udeleženca v tem nagradnem natečaju se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator natečaja hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja tega natečaja in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator tega natečaja skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Bazo sodelujočih v nagradnem natečaju bo Športno društvo Tri srca hranilo do preklica. Organizator nagradnega natečaja dokumentacijo posredovano s strani nagrajencev, komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec natečaja lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov e-naslov [email protected]. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi natečaja bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradni natečaj kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator:
Športno društvo Tri srca, Boračeva 37, 9252 Radenci, OO Maratona treh src

 

prijavi se na naše e-novice